I. Všeobecná část

1/ Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.nabazen.cz, společností AQUASPORT CZ s.r.o., se sídlem V Praze 10, ul Záběhlická 51, PSČ 106 00, IČ 26207991, DIČ CZ26207991, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 79798 na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

2/ Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí se zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění (občanským zákoníkem, dále jen „ObčZ“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“) a dále platnými předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícími spotřebiteli. Případné odchylky od těchto podmínek, které ovšem musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma stranami písemnou formou.

3/ Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí rovněž těmito obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupraveném, pak zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem.

 

II. Vymezení pojmů

1/ Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

2/ Prodávající / dodavatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3/ Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

4/ Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

5/ Uzavření kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží – návrh na uzavření kupní smlouvy, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající je povinen tuto objednávku potvrdit na email zadaný kupujícím, toto potvrzení však nemá vliv na samotný vznik smlouvy. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 

III. Jak vybrané zboží nakupovat

1/ Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek.

2/ Nákup vybraného zboží v našem internetovém obchodě je velmi jednoduchý. V levé části naší hlavní stránky, v oddíle „menu“, si zákazník (objednatel) vybere požadovanou kategorii zboží. U každé vyznačené položky se nachází tlačítko „přidat do košíku“, po jehož stisknutí se vybraná položka uloží do nákupního košíku a ten se zároveň zobrazí. V tento okamžik má zákazník k volbě dvě možnosti: buďto se rozhodne pokračovat v nákupu nebo je již nákup kompletní a zákazník stisknutím tlačítka „objednat“ vyvolá objednávkový formulář, po jehož vyplnění požadovaných údajů potřebných pro fakturaci a dopravu již dojde k dokončení a odeslání objednávky prodávajícímu. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

3/ Prodávající rád a ochotně poradí s výběrem zboží, případně objedná i zboží, které právě v nabídce není. Pokud má zákazník zájem o zboží speciálně upravené, je prodávající připraven přijmout zákazníkem odeslanou představu a prodávající obratem zákazníkovi zašle cenovou nabídku. Pokud kupující s takovouto nabídkou nesouhlasí (nepřijme návrh na uzavření kupní smlouvy) smlouva nevzniká.

4/ Každá objednávka učiněná zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu www.nabazen.cz je závazná. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Neznalost obchodních podmínek kupujícího neomlouvá. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.nabazen.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

5/ Po obdržení objednávky prodávající zákazníkovi zašle e-mailem na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce, potvrzení objednávky. Po zpracování objednávky zašle prodávající zákazníkovi předpokládaný termín expedice objednaného zboží ze skladu. Toto datum je pouze orientační a nemusí se shodovat s datem doručení zásilky. Skutečné datum odeslání zásilky a způsob dopravy prodávající potvrdí zákazníkovi v následujícím e-mailu.

6/ Zákazník má rovněž možnost zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na e-mailovou adresu obchodu uvedenou na www.nabazen.cz anebo v písemné podobě odeslat na adresu uvedenou v kontaktních informacích.

7/ Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

8/ Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

 

IV. Storno objednávky

1/ Zákazník má právo objednávku stornovat pouze do okamžiku vyskladnění zboží ze skladu. Později uplatněné storno objednávky má za následek povinnost zákazníka uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vynaložené náklady na obstarání zboží nebo též prokazatelné náklady, které musel prodávající vynaložit na zbytečnou dopravu. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce (dle čl. V) však není tímto jakkoliv dotčeno.

2/ Jestliže se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde-li k výrazné změně ceny, za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že se kupující s prodávajícím nedohodnou na dalším jiném postupu může kupující trvat na plnění ze smlouvy ze strany prodávajícího.

 

V. Odstoupení od smlouvy a možnost vrácení zboží

1/ Kupující spotřebitel, který uzavírá smlouvu za pomoci prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod, telefonem, faxem, atd.), má právo od této smlouvy odstoupit ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, a to nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V takovém případě je kupující povinen svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci (doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší) a dále musí vrátit zboží v nepoškozeném stavu, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.) a s dokladem o koupi zboží (či s jiným dokladem prokazující koupi výrobku u prodávajícího). Spotřebitel je povinen uvést, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny. Došlo-li k částečnému opotřebení či spotřebování, je kupující povinen chybějící hodnotu uhradit prodávajícímu v penězích.

2/ V případě postupu podle předchozího odstavce, vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení zaplacenou kupní cenu. Náklady na dopravu a platbu placené zákazníkem při vracení zboží prodávající nenahrazuje.

3/ Právo odstoupit od smlouvy dle režimu uvedeného v odst. 1 a 2 tohoto článku nelze, v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,na dodávku novin, periodik a časopisů,spočívajících ve hře nebo loterii.

4/ Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

5/ Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

VI. Dodací podmínky

1/ Prodávající vyvíjí maximální snahu, aby zboží objednané kupujícím dle dostupnosti, doručil na jeho adresu v co nejkratším termínu, obvykle do 1–5 pracovních dnů. Dostupnost zboží je uvedena u každého pruduktu. V případě že není zboží skladem, termín expedice zboží se prodlužuje a dobu uvedenou v dostupnosti zboží. O způsobu a termínu dodání prodávající neprodleně informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky.

2/ V těch případech, kdy objednané zboží není dočasně na skladě vinou odprodání předchozí objednávky, případně ani výrobce, či jiný dodavatel nebude mít objednané zboží právě k dispozici, prodávající učiní veškerá opatření, aby objednané zboží bylo kupujícímu dodáno co nejdříve. V takových případech a také tehdy, jestliže bude zboží na delší dobu vyprodáno, prodávající bude kupujícího o tomto neprodleně informovat e-mailem nebo telefonicky. Při platbách uskutečňovaných na základě tzv. „pro forma faktury“ je dodací doba stejná jako u prodeje na dobírku, ale začíná běžet ode dne následujícího od připsání platby na účet prodávajícího.

 

VII. Dodání zboží na Slovensko

1/ Prodávající zajišťuje i prodej zboží na Slovensko.

2/ Zboží objednané kupujícími ze Slovenska zasílá prodávající smluvní přepravní společností kupujícímu na dobírku s tím, že úhrada je kupujícím prováděna v měně euro při převzetí zboží. Převáděcí kurz je určen kurzem ČNB platným v den předání zboží přepravní společnosti.

3/ Cena za dopravu zboží na Slovensko se řídí platným ceníkem.

4/ O odeslání zásilky na Slovensko prodávající bude vždy kupujícího informovat e-mailem, v následujících dnech kupující obdrží objednané zboží na jím uvedenou adresu. Vzhledem k tomu, že jde v takovém případě o mezinárodní přepravu, nelze dopředu přesně odhadnout délku trvání přepravy cílovému zákazníkovi (cca 5 dní).

 

VIII. Platební podmínky, ceny, fakturace

1/ Veškeré ceny uvedené prodávajícím v tomto internetovém obchodě (včetně ceny uvedené na faktuře) jsou konečné, tj. včetně DPH a všech dalších povinných poplatků a jsou platné v okamžiku objednání zboží kupujícím. Tato konečná cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

2/ Prodávající ke každé vyřizované objednávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačením DPH. Daňový doklad (faktura) současně slouží jako dodací list a záruční list.

3/ Zboží odebrané na základě tohoto internetového obchodu kupujícímu, zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení. Okamžikem zaplacení se rozumí při bezhotovostní platbě připsání kupní ceny (včetně poštovného, balného, event. přepravného) na účet prodávajícího.

4/ Nejpoužívanějším způsobem úhrady objednaného a dodaného zboží je dobírka. Kupující zaplatí sjednanou kupní cenu až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, resp. kurýrovi přepravní firmy nebo na poštovním úřadě.

5/ Forma úhrady objednaného zboží bezhotovostně bankovním převodem probíhá tak, že prodávající po obdržení objednávky zašle neprodleně kupujícímu tzv. „proforma fakturu“ s uvedením čísla svého bankovního účtu a variabilním symbolem a kuplující se zavazuje zaplatit cenu objednaného zboží ve vyznačené lhůtě splatnosti na takto avízovaný bankovní účet. Prodávající odešle kupujícímu objednané zboží ihned po obdržení platby.

6/ V případě zájmu kupujícího o osobní odběr objednaného zboží přímo v provozovně kupující vyčká potvrzení od prodávajícího, že objednané zboží je u něj rezervováno a po té si jej může vyzvednout v provozovně na adrese AQUASPORT CZ, s.r.o.,Záběhlická 51,Praha 10. Nebude-li zboží kuplujícím vyzvednuto nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení prodávajícího, že je zboží rezervováno, prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit. O tomto neprodleně informuje kupujícího.

7/ Rovněž možným způsobem prodeje zboží je tzv. prodej na splátky.

 

IX. Způsob dodání zboží

1/ Prodávající odesílá objednané zboží kupujícímu, dle jeho volby, službou „Obchodní balík“ České pošty, přepravní službou nebo si jej kupující může vyzvednout osobně v pracovní (provozní) době přímo v obchodě prodávajícího.

2/ V případě, že Česká pošta na dodací adrese kupujícího nezastihne, nechá v poštovní schránce oznámení o uložení zásilky. Zásilku si poté kupující může vyzvednout v úložní době na příslušném poštovním úřadě nebo zažádat o opětovné doručení v dohodnutý den. Úložní doba je 5 dnů.

3/ V případě, že kupujícího nezastihne kurýr přepravní společnosti, bude kupující kurýrem kupující telefonicky kontaktován a dohodne se na dalším postupu za účelem doručení zásilky.

4/V případě, že kupující, který není spotřebitelem, při přebírání zásilky zjistí poškození obalu zásilky (pomačkaný, roztrhaný, promočený), je povinen s dopravcem sepsat protokol o poškození. Jeho pozdější odkazy na takové závady nemohou být brány v úvahu. Kupujícímu spotřebiteli je obdobný způsob doporučen, může tak předejít případným sporům o to, kdy vada vznikla. Tímto ovšem nemůže být jakkoli omezeno jeho právo uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

5/ Součástí dodávky zboží není jeho instalace.

 

X. Poštovné

1/ Způsob dopravy a ceny jsou kupujícím k dispozici při internetovém vyplňování objednávky.

2/ Prodávající balné neúčtuje.

3/ Pro dopravu na Slovensko (a mimo ČR vůbec) neplatí předchozí odstavce tohoto článku.

 

XI. Ochrana osobních dat

1/ Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, AQUASPORT CZ, s.r.o., svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

2/ Veškeré osobní údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení e-mailové adresy kupujícího nebo jeho telefonního čísla slouží pro potvrzení objednávky, případně pro ověření nejasností v objednaném zboží. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího.

 

XII. Záruční doba, rozpor s kupní smlouvou, reklamace

1/ Záruční doba u zboží činí 24 měsíců a začíná běžet dnem následujícím od převzetí zboží kupujícím. Ze strany prodávajícího může být takto stanovená zákonná záruční doba prodloužena a to tehdy, odpovídá-li to parametrům výrobce. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.

2/ Kupující, který není spotřebitelem, je povinen při převzetí zboží řádně toto zboží překontrolovat a to zejména jeho kompletnost a neporušenost. Kupujícímu spotřebiteli je obdobný způsob kontroly rovněž doporučen, může tak předejít případným sporům o to, kdy vada vznikla.

3/ Při zjištění vady výrobku má kupující právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně prodávajícímu oznámit, že převzatý výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevuje.

4/ V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5/ Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6/ V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:

  1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

7/ Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího. K posouzení reklamace je nezbytné, aby kupující zaslal prodávajícímu reklamované zboží ( a to v obalu, který brání poškození zboží při jeho přepravě) a dále kopii faktury či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího.
Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení reklamovaného zboží na adresu prodávajícího s kopií faktury či jiným dokladem prokazujícím koupi výrobku u prodávajícího.

8/ Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9/ Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne o reklamaci prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

10/ Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

  1. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud výrobek byl jimi opatřen. Je-li kupujícím spotřebitel, nezaniká záruka jako celek, avšak zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v příčinné souvislosti s výše uvedeným jednáním, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a použitím výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům uvedeným v dokumentaci,poškozením přírodními živly, či násilnými útoky třetích osob, poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,poškozením vzniklým zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti,na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

11/ V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nutných nákladů k tomuto odstoupení.

XIII. Prodej použitého zboží

1/ Prodávající realizuje též prodej použitého zboží (tzv. „BAZAR“). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.

 

XIV. Platnost a účinnost Obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.10.2010.


Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS–Sdružením obrany spotřebitelů, o. s. To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na http://www.spotrebitele.info/…tifikat.html?….

V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky na http://www.spotrebitele.info/…taz_saop.php nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min).