Doručení zdarma od 3000,- Kč bez DPH

Plus EXTREME 1 kg

12190
337,59 Kč

337,59 Kč ks

S DPH

Historie ceny     Historie ceny

Nejnižší cena za posledních 30 dní byla 337,59 Kč

Počet
Přidat na seznam přání
Skladem u dodavatele

Plus EXTREME 1 kg

Extra silné činidlo pro zvyšování pH ve vodě.

visa

pH PLUS EXTREME
Používá se ke zvyšování pH v bazénové vodě.
Dávka cca 25g na 10 m3 vody zvedne pH o 1.
Látku vsypeme na hladinu bazénu a necháme rozpustit.
!!! Nepoužívejte v prítomnosti lidí v bazénu!!!

NEBEZPEČÍ:
Hydroxid sodný, indexové číslo 011-002-00-6.
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KUŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

ÚČINNÉ LÁTKY:
Hydroxid sodný

FORMA: pevný, granulát
ÚČEL POUŽITÍ: snižování pH bazénové vody
DÁVKA: Dávka cca 25g na 10 m3 vody zvedne pH o 1.
APLIKACE: Látku vsypeme na hladinu bazénu a necháme rozpustit.
SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Zajistěte dobré větrání, aby se zabránilo tvorbě prachu. Vyhněte se kontaktu s kuží a očima. Nepoužívat znečištený oděv. Po práci se umyjte pečlive teplou vodou a mýdlem, osprchujte se. Použijte ochranný krém. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkou a po skončení práce umýt ruce a svléknout znečištený pracovní oděv. Tento oděv uchovávat odděleně. Skladujte pouze v originálním obalu pri teplotě 15 - 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření.

Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

12190

16 dalších produktů ve stejné kategorii: